Posts

उबगेलवाडी नी मयमय !

Image
जगू भो शी शी टीवी कॅमेरा न दुकान खोली रायणात त्यामा हल्ली त्यास्नी भेट बिर्ला व्हयी जायेल शे ! सुरत वाला रवी शेठनी कारभारीनागत ''मूछ'' वाळावण ठयरायेल शे , कोणी कुयीक लागाल नको म्हनीसन सध्या घरना बाहेर निंघतस नयित! फारमवाला दानू शेठ बी सध्या पिल्ला दखी दखी खुस शेत ! दिनभर ''इस्कुन्दा --फारदा --नारदा --पिल्लारदा'' नी रिंग टोन वाजाळी रातस !   कामेसनी रोज बातळ-बातळ मा कारभारीले  बी आपली दिवटी आणि घर मा टेम भेटत नयी ! बाकी असामीसले काय कारभारीना याद येत नयी ! कामापुरता याद करणारसनी कारभारी बी जास्ती फिकीर करस नयी ! सणवार ले कारभारी  सयसांजे बठेल व्हतात नी तवसुंग बुलेट ना ढब ढब आवाज उणा ! रायसिंग भो ,धना भो आणि दीपा भो कारभारिले भेटाले उनात ! रायसिंग भो सोना फॅक्टरी माईन काल्दीस्ना दपाळेल पेपर लिसन उनात ! येताज बरबर दगोळ वर टेकं! खिसा माईन चोया-मोया व्हयेल पेपर काळा ! रायसिंग भो म्हणे ,''कारभारी , या रोहिंग्या लोके आपला देस ना गम येवान म्हणी रायणात , तेन बय, काय दांगडो शे भो आऊ !"
कारभारी म्हणे , ''खोडगाव--हातोडा'' येरायेर ले भिळ…

बरेड नी फेरी : मंडई आणि कारभारी !

Image
कारभारी मारतीना पार वर बसना तशा खोडगाव वाला जगू भो,धनाभो , खेपा तात्या, रायसिंग भो  उनात !   पिरनभो आज कथा नयकेलं  व्हतात, मालूम नही !  मंडई ले दखीसन कारभारी ले याद उणा , आज दिम्मयं  ले विक्की  बाबाना वाळदिवस शे , त्यानं कुरता बरेड मा जावांन  शे! चंबळ मा गयतात तवय खेपा तात्या आणि रायसिंग भो ले लयी नही गयतात त्यामा त्या मुकला दिन रागी भरेल व्हतात ! आज ते संगे लईज जाणं पळी म्हनीसन  कारभारी बी तयारी मा व्हता ! तशा कारभारी आणि  मंडई  बरेडमा जावाले निंघनी ! वाटमा फुलस्ना गुचछा लीना ! गाडी भिन्नाट निंगणी ! बाबा ले भेटनी , सत्कार करा , गोलगप्पा व्हयन्यात ....रात व्हवाले लागणी तशी मंडईनी बाबाना निरोप लीना नी परत  उबगेलवाडीकडे निंगणात ! रायसिंग  भो ना पोटमा हाड्या कोकावाले लागणात ! घळिक भर बी जुवान दम माराल तयार नयी व्हता !  बाम्हणे गये नी मंडई एक ढाबा वर खावलाले बठनी! चेंदता चेंदता गप्पा सुरु पडण्यात....खेपा  तात्या म्हणे ,''कारभारी, सकाय ले तुमले हाक मारी पण तुमे भिनाट फटफटी  शेपाली लयीग्यात ! " कारभारी म्हणे ," तो एक लब्बाड ना पाठलाग करी रायंतु, पण सापडना नही तो नेमाड्या …

कारभारी आणि गब्बरसिंग नी भेट !

Image
कारभारी चंबळ ना खोरामा एकडाव जायेल व्हता ! घाट मा चालता चालता एकदम चमकायना ! समोर दखस ते एक दाढीवाला जुवान बंदूक लीसनी उभा ! कारभारीना संगे धना भो व्हता ! खोडगाव वाला जगू भो ते गाडीनी डिक्की मा दपी गया , धना भो म्हणे ,''कारभारी , आते काय खरं नही, बय समोर गब्बरसिंग दखास !"
कारभारी म्हणे ,''आरे आऊ ते गब्बर शे, यां दीना बाटोड मारू यानी , आऊ आजून जित्ता शे ? !" 
गाडी उभी रायणी ! तशा गब्बर पुळे उणा ! गाडीना काच खालतं व्हयना .
कारभारी म्हणे ,''बोल भो ,काय लागावं शे ?"
गब्बर म्हणे , ''चुनानि पुळी शे का? जंगल मजार पुळी ना टाया बठस नही !घाबरू बिबरु नका , मी तुमले काहीज करावं नही ! सरावनं चालू शे त्यामा लुटमारी बंद करेल शे ! पण तल्लप लागेल शे !"
कारभारी म्हणे , '' दख भो आमणी गाळीमा पुळी पाळी काय नाही बरं! पण गुल्या पान वाकळी सोपारी शे , गुल्या ,सोगळी भर वाकळी खावाड या जिभो ले !''
गब्बर डोकं खाजाले लागी गया , ''आयी वाकळी काय रास?"
गुल्या म्हणे ,'' खायी ते दख! मंगा भो नी टपरी वरतून बांधेल शे !"
तवसून जगू भो भी ड…

''डरा सरकार आणि कारभारी ''

Image
कारभारीनी आज गणपती बठाळा , दुपार ले कारभारी थोबाळबुकना धपाळावर दुनियानी खबरबात ली रायणता. हरियाणा मा पंचकुला मा बाबा गुरमीत राम रहीम ले कोर्टामा हजर करावर त्यांना चेलास्नी जो दांगळो माताळा त्या खबरी थोबाळबुकवर दळादळ इ रायणत्यात ! कारभारी इचार मा पळी गया ! आख्ख गाव गणपती बाप्पाना मांगे लागी जावामुये आणि कधी मंदिर मा जात नयी त्या लोके बी गणपती बठाळी रायणात भो ते दखीसनं कारभारीना संगे बठाले आज कोणी नयी व्हतं त्यामा  कारभारी फिरंगी व्हटेल वर पिरन भो ले भेटाल ग्यात! जगू भो नी कारभारी आणि रायसिंग भो ले पन्नास रुप्या  मोळीसण सप्पनमा ''च्या'' पाजाळी व्हती या गोटवर पिरन भो पोट धरी धरी हसनात!  बातासमांगे बाता निंघण्यात! रामी वाला सोटू भो म्हणे , ''कारभारी, त्यानं बय, काय लोके येळा शेत हो ! यास्ना बाबाले नुसता कोर्टामा आणा त्यावर त्यांना चेला-चमचा ईतला दांगळो उभा करी रायणात , जागोजाग उब्या लायी रायणात , गाळ्या फुकी रायणात , काय बीय उपाधी शे यानी?"
कारभारी म्हणे , ''त्यानी गण लांबी कहाणी शे सोटुभो ! मुकल्या उपाद्या शेत त्यान्या !''
पिरन भो म्हणे , …

''दम खाय भिळू या दिन बी सरकतींन !'' ---कारभारी

Image
आज दिनभर लाईट नबेदा व्हती त्यामा कारभारी आज दिम्मयले  ऑनलाईन व्हतात ! थोबाळबुक ना धपाळावर कोठे काय व्हयनं ते झामलता झामलता कारभारीले खोडगाववाला जगू भो ना धपाळावर रायसिंगभो ना फोटुक दखाल भेटणा ! कारभारीनी वाचं नी कारभारीना हाथ-पाय थंडागार पळी ग्यात !  पाणी पळस नयी म्हनीसन जानी दोस्तारना कुळापा कारभारीघाई दखायना नयी !  कारभारीनी लगेज फोन घुमाळा ! फोन दरानेवाला खटा अप्पा ले लागी ग्या ! खटा अप्पा आज तिसरा पार पाईन भंडारा कराले चालना जायेल व्हतात ! कारभारी ले आस लायी दिनी नी येखला उपळी ग्यात ! कारभारीनी मंग त्यास्ना आंगमा वारं येयेल शे म्हनीसन डायरेक जगू भो ले म्यासेज मा सांगी टाकं ---" पूलवर उभा राईसन काय पाणी दिखी का भो ? आणि ढग दखाल वरते दखनं पळस   ! कारभारी म्हणे : ''चांदण्या चमकतीन ,ढग गरजतीन ,दमधर रायसिंग या दिन बी सरकतीन !'' भगवानजीवर भरोसा ठेवा ! कारभारीनी जी दिशा दिनी तीवर चाला , जिंदगानी मा उतार चढ इ रास !'' तथायीन जगू भो नी लगोलग रिप्लाय दीना --''तो म्हणे... सरकार भी मारी राहिन आणि देव भी..! नुसता झिर झिर पाणी पाळी सन देवबाप्पा टेस ली रायना …

''इबाक --तिबाक न्या गप्पा !''--लेखक: जयपाल सर

Image
मांगला महिनामा आख्खी खोडगाव -हाथोडा -वैतागवाडी गुरुपगरमपंचायत नी ठराव करीसन एकज गाव आणि एकज गरमपंचायत करी टाकी ! या नवीन एकंदर वस्तीनं ''उबगेलवाडी '' अशी नाव ठेवं ! आयी आयडिया बी कारभारी नी व्हती त्यामा बठासनी एकमुखी पाठिंबा दिना ! वैतागवाडीनं उबगेलवाडी अशी नामकरण व्हयनं आणि बठासले गावना बदलेल पत्ता सगा-साईसले देवाण काम वाळी गे ! पण सध्या व्हॅट्स अप आणि थोबाळबुक वापरणारा लोके मुकला रावामुये बठीगम रातमा खबर चालणी गयी ! या सालमा बठा लोके न्यारं -न्यारा कामेस्मा गुतेल रावामुये मंडई ले बी पारवर बठाल फुरसूंत भेटस नयी !  पयले मवायना मायक कारभारीना अवते -भवते गर्दी राये , हल्ली बराज जण कमी वही गयात ! लोके बी मतलब पुरता कारभारी भारी करतस, मांगेतून कारभारीना याद पाडी टाकतस ! कारभारीना बोटे धरीसण थोळका पुळे गयात का खुशाल इसरी जातस  ! अशा गण पुळे चालना गयात ! तरी बी कारभारी ले काय कोणता फरक पळस नयी ! कारभारी ले दोस्तीसनी कमी नयी ! कारभारी जठे जास तठे  दोस्तार जमाळी टाकस ! कारभारी बारा घाट ,दहा राज्ये आणि  एक्कावन्न नद्यासनं पाणी पेयेल शे ! त्यामा लोके वयखीसन सुद्दा त्यास्ले खबर …

चावदसनी जोत

Image
संध्याकाय व्हयनी ,चावदसनी जोत लागनी ! मंडई पारवर जमनी ! रायसिंग ,जगू भो ,दीपा भो सध्या मेर कपाराना कपाशी वर ध्यान ठेवामा मगम शेत -----धनाभोनी सुरत ना गम वारी सुरु शे ---- रवी शेठ ,परवीन शेठ आणि बाकी मंडई 'जी ''एस टी उणी तिमा बठाण सोळीसण सरकारी डुक्कर गाळीनी वाट दखी रायणात ! बन दुकाने--बन बजार त्यामा धंदाना पाटा पळी गया आणि घाटा व्हयी गया त्यामा सरावान सरावर फाया करीसंन मरीमायना घाटा काय व्हवावं नही !
इचार इचार मा कारभारी पारवर इ पळनातं तशा दानू शेठ ना कारभारी ले फोन उना :
दानू शेठ : वस्ती कारभारी वस्ती !
कारभारी : वस्ती , एम नळसुंडात ?
दानू शेठ : आंता म्हंदी बांगुडणार !
कारभारी : वाना -बिना एल्ला हुंडात ? संग्याम नाळाला कस्तीव ?
दानू शेठ : बांगुडणार कारभारी बांगुडणार ! आंता बांगुडणार !
              फणी एल्ला नळसुंडात ?
कारभारी : बांगुडणार शेठ !
फोन चालू व्हता तितलामा तिबाकतुन फारममाना धाकल्ला पिल्लासना कलोह उठनाआणि शेठ फोन कट करीसन त्यास्ले आवराल लागी गयात !
जादू न्हानजी म्हणे कोना फोन व्हता कारभारी ? दानू शेठ ना ते नयी ?
कारभारी म्हणे , ''दानू शेठज व्हतात ! शेठ मिता आमेन बी…