Posts

''दम खाय भिळू या दिन बी सरकतींन !'' ---कारभारी

Image
आज दिनभर लाईट नबेदा व्हती त्यामा कारभारी आज दिम्मयले  ऑनलाईन व्हतात ! थोबाळबुक ना धपाळावर कोठे काय व्हयनं ते झामलता झामलता कारभारीले खोडगाववाला जगू भो ना धपाळावर रायसिंगभो ना फोटुक दखाल भेटणा ! कारभारीनी वाचं नी कारभारीना हाथ-पाय थंडागार पळी ग्यात !  पाणी पळस नयी म्हनीसन जानी दोस्तारना कुळापा कारभारीघाई दखायना नयी !  कारभारीनी लगेज फोन घुमाळा ! फोन दरानेवाला खटा अप्पा ले लागी ग्या ! खटा अप्पा आज तिसरा पार पाईन भंडारा कराले चालना जायेल व्हतात ! कारभारी ले आस लायी दिनी नी येखला उपळी ग्यात ! कारभारीनी मंग त्यास्ना आंगमा वारं येयेल शे म्हनीसन डायरेक जगू भो ले म्यासेज मा सांगी टाकं ---" पूलवर उभा राईसन काय पाणी दिखी का भो ? आणि ढग दखाल वरते दखनं पळस   ! कारभारी म्हणे : ''चांदण्या चमकतीन ,ढग गरजतीन ,दमधर रायसिंग या दिन बी सरकतीन !'' भगवानजीवर भरोसा ठेवा ! कारभारीनी जी दिशा दिनी तीवर चाला , जिंदगानी मा उतार चढ इ रास !'' तथायीन जगू भो नी लगोलग रिप्लाय दीना --''तो म्हणे... सरकार भी मारी राहिन आणि देव भी..! नुसता झिर झिर पाणी पाळी सन देवबाप्पा टेस ली रायना …

''इबाक --तिबाक न्या गप्पा !''--लेखक: जयपाल सर

Image
मांगला महिनामा आख्खी खोडगाव -हाथोडा -वैतागवाडी गुरुपगरमपंचायत नी ठराव करीसन एकज गाव आणि एकज गरमपंचायत करी टाकी ! या नवीन एकंदर वस्तीनं ''उबगेलवाडी '' अशी नाव ठेवं ! आयी आयडिया बी कारभारी नी व्हती त्यामा बठासनी एकमुखी पाठिंबा दिना ! वैतागवाडीनं उबगेलवाडी अशी नामकरण व्हयनं आणि बठासले गावना बदलेल पत्ता सगा-साईसले देवाण काम वाळी गे ! पण सध्या व्हॅट्स अप आणि थोबाळबुक वापरणारा लोके मुकला रावामुये बठीगम रातमा खबर चालणी गयी ! या सालमा बठा लोके न्यारं -न्यारा कामेस्मा गुतेल रावामुये मंडई ले बी पारवर बठाल फुरसूंत भेटस नयी !  पयले मवायना मायक कारभारीना अवते -भवते गर्दी राये , हल्ली बराज जण कमी वही गयात ! लोके बी मतलब पुरता कारभारी भारी करतस, मांगेतून कारभारीना याद पाडी टाकतस ! कारभारीना बोटे धरीसण थोळका पुळे गयात का खुशाल इसरी जातस  ! अशा गण पुळे चालना गयात ! तरी बी कारभारी ले काय कोणता फरक पळस नयी ! कारभारी ले दोस्तीसनी कमी नयी ! कारभारी जठे जास तठे  दोस्तार जमाळी टाकस ! कारभारी बारा घाट ,दहा राज्ये आणि  एक्कावन्न नद्यासनं पाणी पेयेल शे ! त्यामा लोके वयखीसन सुद्दा त्यास्ले खबर …

चावदसनी जोत

Image
संध्याकाय व्हयनी ,चावदसनी जोत लागनी ! मंडई पारवर जमनी ! रायसिंग ,जगू भो ,दीपा भो सध्या मेर कपाराना कपाशी वर ध्यान ठेवामा मगम शेत -----धनाभोनी सुरत ना गम वारी सुरु शे ---- रवी शेठ ,परवीन शेठ आणि बाकी मंडई 'जी ''एस टी उणी तिमा बठाण सोळीसण सरकारी डुक्कर गाळीनी वाट दखी रायणात ! बन दुकाने--बन बजार त्यामा धंदाना पाटा पळी गया आणि घाटा व्हयी गया त्यामा सरावान सरावर फाया करीसंन मरीमायना घाटा काय व्हवावं नही !
इचार इचार मा कारभारी पारवर इ पळनातं तशा दानू शेठ ना कारभारी ले फोन उना :
दानू शेठ : वस्ती कारभारी वस्ती !
कारभारी : वस्ती , एम नळसुंडात ?
दानू शेठ : आंता म्हंदी बांगुडणार !
कारभारी : वाना -बिना एल्ला हुंडात ? संग्याम नाळाला कस्तीव ?
दानू शेठ : बांगुडणार कारभारी बांगुडणार ! आंता बांगुडणार !
              फणी एल्ला नळसुंडात ?
कारभारी : बांगुडणार शेठ !
फोन चालू व्हता तितलामा तिबाकतुन फारममाना धाकल्ला पिल्लासना कलोह उठनाआणि शेठ फोन कट करीसन त्यास्ले आवराल लागी गयात !
जादू न्हानजी म्हणे कोना फोन व्हता कारभारी ? दानू शेठ ना ते नयी ?
कारभारी म्हणे , ''दानू शेठज व्हतात ! शेठ मिता आमेन बी…

दये तिले कये नि फुकटी गोंडा घोये !" लेखक :जयपालसिंह विक्रमसिंह गिरासे ,शिरपुर

Image
दये तिले कये नि फुकटी गोंडा घोये !" लेखक :जयपालसिंह विक्रमसिंह गिरासे ,शिरपुर कारभारी राजस्थान दौरा वर्तीन उनात म्हनिसन वैतागवाडी नि बठी ग्यांग कारभारी ले भेटाले उणी. च्या-पाणी व्हवावर जादू न्हांजीनि गावनी खबरबात दिनी. भारत म्याच हारीग्या यावर गावनी कडक ग्यांग उजी कुढापा करी रायनी या बारामा कानगी करी. ''अरे हार-जीत लागू र्हास, खे शे तो ! इतल्या म्याचा आपुन जीक्यात ,बाकीन्या त्यास्नी जीक्यात यामा काय बिगडस? "--कारभारी बोलनात. दंगल मामा नि म्हजार मा तोंड घालं---"आपली काय शान रायनी ,कारभारी ? नेम्मन खेतात ते कप आपलाच व्हता ना?" ''बय, याले उजी दुबुकड्या तोडानी सवय शे !", गुल्या भो "आपला काय अगला बाप नि ठेव ठेयेल शे का कपवर ? त्यास्ना कायनी जीव? त्यासले शिकाडाले तुमले वाट लावाले जोय्जे ! गिल्ली दांडू छाप , नेम्मन गिल्ली मारता येत नई नि चालना तो किरकेट न्या बात ठोकाले....! का मंडई खोट शे का ? खोट व्हई ते परत "--तुम्बालाल अप्पांनी भी आपल तुम्बेल तोंड मोके करी दिन . ''पिक ले भाव नई, गावे गाव पाणिनी बिफ्ता व्हयी रायनी , दिन…

"साथ कोनले देवानी ? धरमनी का आद्रमी नि ?" -- लेखक : श्री जयपालसिंह गिरासे ,(वाठोडा) ह.मु. शिरपूर

Image
उंडायाना दिन---सुनसान रस्ता----सरपंच साहेब नि आपला पोरग्या सना बाबाना इच्छाखातर गाव मा व्हाय-फाय चालू करी देयेल शे त्यामा वैतागवाडीना लोकेसले सध्या ''काम फद्यानं नयी नि रिकामपण घडीभर नं नयी !" अशी गत व्हई जायेल शे भोस्वन. मारुतीना पारवर कारभारी ,तुम्बालाल अप्पा, गोटन जीभो, जादू न्हांजी बठेल व्हतात. वरण-चिखल्या दाबिसन चेपेल व्हत्यात म्हनिसन तुम्बालाल अप्पानि ठायका एक कोपरामा तन्णाई देयेल व्हतं .
कारभारी फेसबुक आणि वात्रेल अप्स वर चांगलाच फैली जायेल व्हतात ....हफ्ताभर पाईन रात दिन फेसबुक आणि वात्रेल अप्स वरना म्यासेजसनी त्यासले गुंगायी टाकेल व्हतं . दिनभर मोबाईल नं रवण रई रायन्तात. 
''जादू भो, औ म्यासेज काय पटना नयी बरं आपुन ले !" --कारभारी बोल्नात .
''काय लिखेल शे कारभारी ? जराखं वाचीसन दखाडा नं ! मना चस्मा घर राही गया आज !"
तोंडमानी गुयनी फेकत तुम्बालाल अप्पा बी जागे व्हयी ग्या..! 
बठास्नी कान टवकारावर कारभारी वाचाले लागनात. ''दखा मंडई , या म्यासेज मा आऊ जुवान म्हणस--'' जर बीभिषण गद्दारी नयी करता ते रावण लंका नयी हरता , तो म्हणस घरमा भ…

पानी व्हाई ते कहानी जीत्ती राही ! लेखक : जयपालसिंह गिरासे ,शिरपुर

Image
यंदाना उंडाया उजी गांजी रायना. रातले झी टी व्ही वर लातूर वालास्ना पाणीना हाल दखात . मंडई ,सदा कारभारी आणि वैतागवाडीनी मंडई चिंता मा पडी गई . तपेतना काठवर शेतस ,आपला नेतास्नी पाणीनी चांगली सोय करी ठियेल शे ते आपलं गाडं नेम्मन चालू शे नईते आवसूंग खखाना उडी जाता .राज्यामा बाकी गम पाणी कम शे म्हणीसन वैतागवाडीना लोकेस्नी रंगपंचमी सादी भादी मनाडी. सकाय सकायमा कारभारीले गडेरमा लोयाडी दिंतं म्हणीसन आंगाडे धवामा नी कपड़ा धोना पडात त्यामा लटकनबाईन्या गाया खावामा रंग ना बेरंग व्हई गयथा. म्हणीसन बठा जन कारभारीना घर ना दारशे पार वर जमनात . कपडा वल्ला आणि बाहेर गदारा त्यामा कारभारी उघडा बंब बशेल व्हतात . मंडई ले दखिसन बठासले टेका अशी सांग , गप्पा सुरु व्हयन्यात.
"दखा मंडई,जे झायं ते झायं ! आपला गावमा पाणी गन शे ! ते कायम टिकाळी धरा . बाकी गम उजी हालत चवनी शे .
पानी बचाडा ,"" कारभारी बोलनात . कारभारीनी बात तुम्बालाल अप्पालेबी पटनी. "आयी बात लाखनी बोलनात कारभारी तुमेन ! बरेडमा उजी हाल शेतसं . पाणीना नेट्मा सगाया व्हयी नई रायन्यात तिबाक ! ",तुम्बालाल अप्पा .
"आमना यायी ना जाग…

'' वाटा पेंडा नि ठोका मेंगरा !" ---जयपालसिंह गिरासे ,शिरपूर

Image
दुपारनं वखत ले वावरणा मेर वर मंडई बठेल व्हती ! येडा बाबुईना झाडना खाले कारभारीनि आपलं बस्तान मांडेल व्हतं! तथायीन सुक्राम भाऊसाहेब उनात . रुमाल मा गीलोड्या , मक्कीना भूनका बांधीसन घर चालना व्हतात. बदामभो उब्गेल केंद्रावर आपला रेडूमा पवाडा आय्की रायन्ता. भावसाहेब ले दखीसन कारभारी उठी बठ्नात. 
''कोठे गयतात भाव साहेब ? एव्हढा उनमा?" 
"दखू , म्हणतं काय सापडस का ? चावदस व्हस तव काय टाया नही , रोज रोज दाय साय खाव्लामा तोंड वर खुरी चढी जायेल शे, दाम्याना मयामा आयी बारदान सापडनं, पोरे भी घर खाव्लाले नखर-चखर करतस, उंडायामा भाज्या सापड्तीस नहीत."
"आपला टाईम चालना गया, आपुन धाकल्ला व्हतुत तवय रोज उठी खाव्लाले 'मेंगरा नि लाल मिर्चीस्ना पेंडा' राहे. कदी मदी चार पावना येयेत ते एक दोन पोई भेटे. दिम्मय ले महिनामा एकाद दाव 'दान' वैरेत ते न्हान्लास पाईन शान्लास लगा बठा खुस रायेत. रगडी मशिसन खायी पीई मोक्या रायेत बठ्ठा जन ! बय, एकादा वाढा भेटे तरी आवरायेत नैत लोके", कारभारी नि जुनी गोट खाजी. 
सुक्राम भाव साहेब --'' आणि आतेना डीबरा, खावलाले निय्यामा शे…